Projekt : Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V

 • modernizacja w Stacji Uzdatniania Wody „Zawada” – głównego obiektu zasilającego w
  wodę aglomerację Zielona Góra.
 • bezpieczeństwo eksploatacji instalacji do przeróbki osadów na terenie oczyszczalni w
  Łężycy.
  Termin realizacji Projektu: lata 2017-2021.
  ZAKRES Projektu:
  planowane jest zaprojektowanie i wybudowane:
  • 24km kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Ochla,
  • 5 km renowacji kanalizacji sanitarnej w Mieście Zielona Góra,
  • oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zielonej Górze-Zawada,
  • budowa na oczyszczalni w Łężycy:
  wielofunkcyjnego stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych
  magazynu do awaryjnego składowania osadów odwodnionych
  zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia obiektów
  kanalizacyjnych;
  Planowana wartość inwestycji: 70 838 000,00 PLN
  Dofinansowanie UE: 45 159 225,00 PLN – co stanowi 63,75% wydatków.

Ustalono następujące rodzaje kontraktów i działań:
Kontrakty na roboty:
• Kontrakt 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze,
• Kontrakt 2. Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra,

• Kontrakt 3. Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na
Stacji Uzdatniania Wody Zawada,
• Kontrakt 4. Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych,
• Kontrakt 5. Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego
osadów odwodnionych.
Kontrakty na zakupy:
• Kontrakt 6 – Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego.
Kontrakty na usługi:
• Kontrakt 7 – Inżynier kontraktu.

Efekty realizacji Projektu to:
 Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 1675 osób;
 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 24,0 km;
 Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej 1,04 km;
 Długość poddanej renowacji kanalizacji sanitarnej 4,17 km;
 Spełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 91/271/ EWG dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych;
 Dostosowanie Oczyszczalni Ścieków do bieżących potrzeb;
 Zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie i poprawa jakości wody.

Projekt realizuje cel główny POIiŚ Oś Priorytetowa 1: Gospodarka wodno-ściekowa, jakim jest
wyposażenie (do końca 2020 r.) aglomeracji powyżej 10 tys. RLM w systemy kanalizacji
i oczyszczalnie ścieków. Projekt zapewni m.in. – zmniejszenie zewnętrznych kosztów
środowiskowych dla gospodarki, – zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków
komunalnych, – zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej.
Na terenie aglomeracji Zielona Góra przedsięwzięcie bezpośrednio przyczyni się
do poprawy jakości wód oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami
bytowymi, wyeliminuje niedobory w zakresie złego stanu technicznego kanałów ściekowych,
unowocześni proces produkcji wody oraz zapobiegnie powstawaniu szkód ekologicznych.


Zmień rozmiar czcionki