GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE AGLOMERACJI ZIELONA GÓRA ETAP V

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020.

W dniu 28.11.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji Projektu.

Beneficjentem i operatorem majątku wytworzonego w ramach Projektu są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia: jest wyposażenie mieszkańców aglomeracji Zielona Góra w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG oraz Rozp. Min. Środ. z dnia 18 XI 2014 r. (Dz.U. z dnia 16 grudnia 2014 r. poz. 1800)

– modernizacja w Stacji Uzdatniania Wody „Zawada” – głównego obiektu zasilającego w wodę aglomerację Zielona Góra.

– bezpieczeństwo eksploatacji instalacji do przeróbki osadów na terenie oczyszczalni w Łężycy.

Termin realizacji Projektu: lata 2017-2022.

ZAKRES Projektu:

planowane jest zaprojektowanie i wybudowane:

 • ok. 26,0 km kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Ochla,
 • ok. 4,17 km renowacji kanalizacji sanitarnej w Mieście Zielona Góra,
 • oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  w  Zielonej Górze-Zawada,
 • budowa na oczyszczalni w Łężycy: wielofunkcyjnego stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych magazynu do awaryjnego międzyoperacyjnego składowania osadów odwodnionych zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych;

Planowana wartość inwestycji: 78 446 240,00 PLN (bez VAT)

Dofinansowanie UE: 50 009 478,00 PLN – co stanowi 63,75% wydatków.

Ustalono następujące rodzaje kontraktów i działań:

Kontrakty na  roboty:

 • Kontrakt 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze,
 • Kontrakt 2. Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra, 
 • Kontrakt 3. Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada,
 • Kontrakt 4. Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych,
 • Kontrakt 5. Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych.

Kontrakty na zakupy:

 • Kontrakt 6 – Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego.

Kontrakty na  usługi:

 • Kontrakt 7 – Inżynier kontraktu.

Efekty realizacji Projektu to:

 • Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 1909 osób;
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej   ok. 26,0 km;
 • Długość poddanej renowacji  kanalizacji sanitarnej 4,17 km;
 • Spełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 91/271/ EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych;
 • Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków, dostosowanie do bieżących potrzeb;
 • Zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie.

Projekt realizuje cel główny POIiŚ Oś Priorytetowa 1: Gospodarka wodno-ściekowa, jakim jest wyposażenie (do końca 2020 r.) aglomeracji powyżej 10 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. Projekt zapewni m.in. – zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki, – zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, – zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Zielona Góra przedsięwzięcie bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości wód oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi, wyeliminuje niedobory w zakresie złego stanu technicznego kanałów ściekowych, unowocześni proces produkcji wody oraz zapobiegnie powstawaniu szkód ekologicznych.

Projekt dofinansowano w formie pożyczki przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową Nr 143/2018/Wn04/OW-ki-ys/P

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.  Jest to opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją Projektu poprzez:

Adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub elektroniczny system zgłoszeń:  https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Zmień rozmiar czcionki